BECA PER A TREBALLS D’INVESTIGACIÓ SOBRE LA RIBAGORÇA- CONVOCATÒRIA 2008-1. OBJECTE

Aquestes bases tenen per objecte regular la concessió d’una beca econòmica adreçada a persones físiques per a la realització d’un treball d’investigació relacionat amb algun àmbit d’estudi del territori ribagorçà.

La creació d’aquesta beca pretén promoure i reconèixer la tasca d’investigació que realitza el col·lectiu de joves amb la finalitat d’incentivar el coneixement del territori ribagorçà.


2. DOTACIÓ ECONÒMICA I FINANÇAMENT

La beca, corresponent a un import de 1.500,00 euros, té naturalesa de subvenció i està finançada per l’Associació per al desenvolupament de la Ribagorça Romànica.

Aquesta beca serà compatible amb l’obtenció d’altres ajuts, subvencions o premis per a la mateixa finalitat, procedents de qualsevol de les administracions o entitats públiques o privades, sempre que l’import de les subvencions no superin aïlladament o conjuntament el cost de l’activitat subvencionada.


3. PARTICIPANTS

Aquesta convocatòria s’adreça a joves investigadors fins a 35 anys, edat que s’acreditarà en el moment de realitzar la seva sol·licitud.


4. REQUISITS DELS TREBALLS

Els treballs objecte d’aquesta beca hauran de ser inèdits.

El període màxim per finalitzar la investigació serà el 15 de novembre de 2009 i haurà de tenir una extensió mínima de 60 fulls.

El marc general d’investigació serà el territori ribagorçà, el qual per la convocatòria d’enguany queda ajustat als municipis on intervé l’Associació per al desenvolupament de la Ribagorça Romànica (veure annex).

Els treballs motiu de beca hauran de versar sobre qualsevol branca o especialitat dels àmbits d’estudi següents: humanitats, ciències socials, ciències naturals o ciències econòmiques.

La llengua dels treballs haurà de ser el català o el castellà.5. SOL·LICITUDS

Els impresos necessaris per participar de la convocatòria (model de sol·licitud i guió del pla de treball) estaran disponibles a la pàgina web (www.altaribagorça.cat) així com a la seu del Consell Comarcal de l’Alta Ribagorça (Av. Victoriano Muñoz 48, 25520 El Pont de Suert) i l’Associació per al desenvolupament de la Ribagorça Romànica (C/Canaleta 11, 25520 El Pont de Suert).


6. DOCUMENTACIÓ QUE CAL APORTAR

· Imprès de sol·licitud normalitzat degudament complimentat.
· Còpia compulsada del DNI de la persona responsable del projecte.
· Currículum de la persona sol·licitant de la beca.
· Tres còpies del projecte descriptiu de l’activitat en base a un guió preestablert:

- Nom identificatiu del projecte
- Grau d’interès de la recerca
- A qui va dirigit l’estudi
- Pla de treball de la recerca: justificació, estat de la qüestió, marc teòric, objectius, metodologia, activitats i tasques a realitzar i cronograma de la recerca.
- Pressupost del projecte d’investigació detallat per conceptes.


7. COMPOSICIÓ I COMPETÈNCIES DEL JURAT

El jurat estarà format per:

1 representant de l’Associació per al desenvolupament de la Ribagorça Romànica
1 representant del Consell Comarcal de l’Alta Ribagorça

La totalitat del jurat quedarà completat amb persones coneixedores i/o especialistes de les temàtiques presentades a la convocatòria.

El jurat serà l’encarregat d’avaluar els projectes presentats, deliberarà i designarà el guanyador de la beca en base als criteris establerts. Els acords del jurat seran inapel·lables, podent declarar deserta la beca.

El jurat es reserva la competència de resoldre qualsevol eventualitat que pugui sorgir en el procés de deliberació i atorgament dels premis.


8. CRITERIS DE VALORACIÓ DELS PROJECTES

Les sol·licituds presentades seran valorades a efectes de determinar la concessió de la beca. El llindar màxim de valoració seran 100 punts, quedant excloses d’optar a la beca totes aquelles propostes que no arribin a un mínim de 50 punts.


Els criteris que el jurat tindrà en compte per valorar les propostes seran els següents:

· Currículum de la persona que realitzarà el projecte. Fins a 10 punts.
· Grau d’interès de la temàtica escollida per al desenvolupament del territori. Fins a 15 punts.
· Beneficiaris de l’estudi. Fins a 10 punts.
· Pla de treball de la recerca: justificació, estat de la qüestió, marc teòric, objectius, metodologia, activitats i tasques a realitzar i cronograma de la recerca. Fins a 55 punts.
· Adequació del pressupost a les activitats proposades. Fins a 10 punts.


9. TERMINI I LLOC DE PRESENTACIÓ DELS PROJECTES

Les sol·licituds amb la documentació necessària s’hauran de presentar al Registre general del Consell Comarcal de l’Alta Ribagorça fins el dia 5 de desembre de 2008 a les 15 hores, indicant al sobre Beca Jove Investigador 2008. Caldrà presentar la documentació requerida en un sobre tancat.

En el supòsit que la sol·licitud es presenti a les oficines de correus, caldrà fer-ho en sobre obert per tal que pugui ser datada i segellada abans de ser certificada.


10. LLIURAMENT DE LA BECA

El lliurament de la beca es realitzarà en un acte públic que tindrà lloc el dia 19 de desembre de 2008 a les 13 hores a la seu del Consell Comarcal de l’Alta Ribagorça.


11. JUSTIFICACIÓ

El termini de justificació de la beca acaba el 15 de novembre de 2009.

La persona beneficiària haurà de presentar com a documentació acreditativa del compliment de l’objecte de la beca tres còpies en suport paper i una còpia en suport informàtic del treball de recerca subvencionat, així com una relació dels justificants econòmics corresponents a les despeses realitzades a càrrec de la beca d’acord amb el pressupost presentat.

La persona beneficiària de la beca haurà de fer constar en la difusió del treball que li ha estat atorgada la “Beca per a treballs d’investigació sobre la Ribagorça 2008” subvencionada per l’Associació per al desenvolupament de la Ribagorça Romànica, en col·laboració amb el Consell Comarcal de l’Alta Ribagorça.

Ambdues entitats podran reproduir o fer-ne una difusió o comunicació pública del contingut del treball segons ho creguin oportú, així com guardar l’estudi als seus respectius arxius perquè pugui ser consultat per altres estudiosos o persones interessades.


12. ALTRES CONSIDERACIONS

La participació en aquesta convocatòria suposa la plena acceptació de tots els punts d’aquestes bases, de manera que es podran excloure de la convocatòria els treballs que no compleixin les condicions establertes.


ANNEX:

Municipis i pobles que integren l’àmbit d’intervenció de l’Associació per al desenvolupament de la Ribagorça Romànica.


EL PONT DE SUERT: Abella d’Adons, Adons, La Beguda d’Adons, Les Bordes, Casòs, Castellars, Castelló de Tor, Corroncui, Erillcastell, Erta, Esperan, Gotarta, Igüerri, Iran, Irgo, Llesp, Malpàs, Peranera, Perves, Pinyana, El Pont de Suert, Sarroqueta, Ventolà, Viu de Llevata, Viuet.

LA VALL DE BOÍ: Barruera, Boí, Caldes de Boí, Cardet, Cóll, Durro, Erill la Vall, Saraís, Taüll, Pla de l’Ermita.

VILALLER: Vilaller, Senet, Cierco, Artiga.

TREMP: Espluga de Serra, Orrit, Sapeira, Aulàs, Castellet, Castissent, Claramunt, Escarlà, Espills, Esplugafreda, Llastarri, Masos de Tamúrcia, Tercui, Torogó, Torre de Tamúrcia, Casterner de les Olles.

LASPAÚLES/LASPAULS: Abella, Alins, Ardanué, Denuy, Espés Alto, Espés, Laspaúles, Llagunas, Neril, Suils, Villarué, Villaplana, Rins, Casa Arcas.

ARÉN/ARENY: Areny, Berganuy, Betesa, Iscles, Los Molinos, Obís, Puimolar, Rivera de Vall, San Martín, El Sas, Sobrecastell, Soliva, Soperún, Suerri, Treserra, Campamento, Casa Consistorial, Puigfell, Santa Eulalia.

SOPEIRA: Aulet, Pallerol, Santoréns, Sopeira.

MONTANUY/MONTANUI: Aneto, Ardanuy, Benifóns, Bono, Castanesa, Castarnés, Escané, Estet, Fonchanina, Forcat, Ginasté, Montanuy, Noales, Rivera, Señiu, Viñal, Erbera.

BONANSA: Bibiles, Bonansa, Cirés, Gabarret, Espollá, Buira, Torre de Buira.

PUENTE DE MONTAÑANA/LO PONT DE MONTANYANA: Colls, Montañana, Pont de Montanyana, Torre Baró, Mora.

ISÁBENA: Carrasquero, Esdolomada, Merli, Mont de Roda, Nocellas, La Puebla de Roda, Roda de Isábena, San Esteban del Mall, Serraduy, La Vileta de Serraduy, Riguala de Serraduy.

VERACRUZ: Ballabriga, Beranuy, Biascas de Obarra, Calvera, Las Herrerías, Moréns, Pardinella.

TORRE LA RIBERA: Bralláns, Torre la Ribera, Vilas del Turbón, Villacarli, Visalibóns, San Aventín.

VALLE DE LIERP: Egea, Padarniu, Pueyo, Sala, Serrate, Reperós.

Comentaris