CAT: Segon comunicat d'Iniciativa Cultural de la Franja


(Amb referència a l'Informe del Consell d'Europa sobre les llengües minoritàries)

Ahir dijous dia 11, el Consell d’Europa, a través del seu informe sobre l’aplicació de la “Carta Europea de les Llengües Regionals o Minoritàries” (2n cicle de revisió) a Espanya, crida l’atenció al Govern d’Espanya sobre diferents punts. Pel que fa a les dues llengües minoritàries d’Aragó, aragonès i català, malgrat que en el 1er. cicle de revisió, el Consell de Ministres va encoratjar a les autoritats a reforçar la protecció d’ambdues i a prendre les mesures necessàries per aplicar el marc jurídic adequat, ni el Govern aragonès format el 2003, ni l’actual, és clar, han presentat al Parlament el corresponent projecte de llei. L’informe destaca, entre d’altres, la difícil situació en què es troben l’aragonès i el català a Aragó, a causa de la inexistència del marc jurídic, es queixa de la manca d’informació per part de les autoritats i insta les mateixes a prendre mesures per al seu ús en la vida pública i la seua inclusió en els programes oficials d’ensenyament.
Concretament a l’informe es diu: “El Comitè d’Experts encoratja a les autoritats competents a accelerar l’adopció d’un marc jurídic específic per a la protecció i promoció de l’aragonès i el català a Aragó, i a prendre les mesures necessàries per assegurar la seua aplicació.”

“Iniciativa Cultural de la Franja” (formada per l’Associació Cultural del Mataranya, l’Institut d’Estudis del Baix Cinca i el Centre d’Estudis Ribagorçans), vol fer públic el referit informe i demanda als partits polítics aragonesos en general, i al Govern d’Aragó especialment, el compliment d’allò establert en l’esmentat informe del Consell d’Europa, de data 11 de desembre del 2008. Tant Iniciativa Cultural de la Franja, com les associacions culturals que la conformen, no els mou un altre objectiu que la defensa del patrimoni cultural i lingüístic de tots els aragonesos i el respecte als drets dels parlants de qualsevol de les tres llengües d’Aragó, però molt especialment, al català i aragonès per estar en clara situació de perill i indefensió.

Iniciativa Cultural de la Franja(12/12/2008)

Comentaris