Comunicat d’Iniciativa Cultural de la Franja (Amb referència a l’Informe del Consell d’Europa sobre les llengües minoritàries)

CAT/ESP:
Ahir dijous dia 11, el Consell d’Europa, a través del seu informe sobre l’aplicació de la “Carta Europea de les Llengües Regionals o Minoritàries” (2n cicle de revisió) a Espanya, crida l’atenció al Govern d’Espanya sobre diferents punts. Pel que fa a les dues llengües minoritàries d’Aragó, aragonès i català, malgrat que en el 1er. cicle de revisió, el Consell de Ministres va encoratjar a les autoritats a reforçar la protecció d’ambdues i a prendre les mesures necessàries per aplicar el marc jurídic adequat, ni el Govern aragonès format el 2003, ni l’actual, és clar, han presentat al Parlament el corresponent projecte de llei.L’informe destaca, entre d’altres, la difícil situació en què es troben l’aragonès i el català a Aragó, a causa de la inexistència del marc jurídic, es queixa de la manca d’informació per part de les autoritats i insta les mateixes a prendre mesures per al seu ús en la vida pública i la seua inclusió en els programes oficials d’ensenyament.Concretament en l’informe es diu: “El Comitè d’Experts encoratja a les autoritats competents a accelerar l’adopció d’un marc jurídic específic per a la protecció i promoció de l’aragonès i el català a Aragó, i a prendre les mesures necessàries per assegurar la seua aplicació.”“Iniciativa Cultural de la Franja” (formada per l’Associació Cultural del Mataranya, l’Institut d’Estudis del Baix Cinca i el Center d’Estudis Ribagorçans), vol fer públic el referit informe i demanda als partits polítics aragonesos en general, i al Govern d’Aragó especialment, el compliment d’allò establert en l’esmentat informe del Consell d’Europa, de data 11 de desembre del 2008. Tant Iniciativa Cultural de la Franja, com les associacions culturals que la conformen, no els mou un altre objectiu que la defensa del patrimoni cultural i lingüístic de tots els aragonesos i el respecte als drets dels parlants de qualsevol de les tres llengües d’Aragó, però molt especialment, al català i aragonès per estar en clara situació de perill i indefensió.
Iniciativa Cultural de la Franja
http://franja.balearweb.net/post/62186
Als mitjans de comunicació aragonesos s’han enviat en castellà:
Ayer jueves día 11, el Consejo de Europa, a través de su informe sobre la aplicación de la “Carta Europea de las Lenguas Regionales o Minoritarias” (2º ciclo de revisión) en España, llama la atención al Gobierno de España sobre diferentes puntos. Por lo que se refiere a las dos lenguas minoritarias de Aragón, aragonés y catalán, a pesar que en el 1er. ciclo de revisión, el Consejo de Ministros alentó a las autoridades a reforzar la protección de ambas y a tomar las medidas necesarias para aplicar el marco jurídico adecuado, ni el Gobierno aragonés formado en el 2003, ni el actual, claro está, han presentado al Parlamento el correspondiente proyecto de ley.El informe destaca, entre otros, la difícil situación en que se encuentran el aragonés y el catalán en Aragón, debido a la inexistencia del marco jurídico, se queja de la falta de información por parte de las autoridades e insta a las mismas a tomar medidas para su uso en la vida pública y su inclusión en los programas oficiales de enseñanza.Concretamente en el informe se dice: “El Comité de Expertos alienta a las autoridades competentes a acelerar la adopción de un marco jurídico específico para la protección y promoción del aragonés y el catalán en Aragón, y a tomar las medidas necesarias para asegurar su aplicación.”“Iniciativa Cultural de la Franja” (formada por la Associació Cultural del Mataranya, el Institut d’Estudis del Baix Cinca y el Centre d’Estudis Ribagorçans), quiere hacer público el referido informe y demanda a los partidos políticos aragoneses en general, y al Gobierno de Aragón especialmente, el cumplimiento de lo establecido en dicho informe del Consejo de Europa, de fecha 11 de diciembre del 2008. Tanto Iniciativa Cultural de la Franja, como las asociaciones culturales que la conforman, no les mueve otro objetivo que la defensa del patrimonio cultural y lingüístico de todos los aragoneses y el respeto a los derechos de los hablantes de cualquiera de las tres lenguas de Aragón, pero muy especialmente, al catalán y aragonés por estar en clara situación de peligro e indefensión.
Iniciativa Cultural de la Franja
http://www.europapress.es/nacional/noticia-consejo-europa-insta-proteger-promover-legalmente-aragones-catalan-aragon-20081211135427.html
http://www.purnas.com/2008/12/11/o-consello-deuropa-carrana-a-o-gobierno-daragon-por-as-luengas/

Comentaris

Anònim ha dit…
necessitat de comprovar:)